Global TOZEN

Tập đoàn TOZEN

Trụ sở chính của tập đoàn

(Công ty mẹ)

TOZEN International Pte Ltd. (Singapore)

(ban quản trị)

TOZEN Corporation (Nhật Bản)

Phòng thí nghiệm và nhà máy

Trung tâm nghiên cứu,
cải tiến và phát triển sản phẩm

Japan
[Japan]

TOZEN Corporation

China
[China]

Shanghai Tozen Rubber
Industrial Co., Ltd.

Thailand
[Thailand]

TOZEN Industrial Co., Ltd.

Indonesia
[Indonesia]

PT Tozen Mechanical Products

Malaysia
[Malaysia]

Rite Dimension Sdn. Bhd.

Marketing and Sales

[All Global markets]

TOZEN Corporation(S) Pte Ltd.

[Japan]

TOZEN Corporation

East Japan Sales Office
West Japan Sales Office
Sendai Sales Office

[China]

Shanghai Tozen Mechanical Engineering
Products Co., Ltd.

Head Office
Shanghai Office
GuangZhou Office

[HongKong]

TOZEN (HK) Ltd.

[Philippine]

TOZEN Philippines, Inc.

[Singapore]

TOZEN International Pte Ltd.

[Vietnam]

TOZEN Corporation Vietnam Co.,Ltd.

Ho Chi Minh City , Hanoi

[Indonesia]

PT Tozen Mechanical Products

Jakarta

QUẢN TRỊ CÔNG TY