Sáng kiến ​​Tuân thủ

Sáng kiến ​​Tuân thủ

Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể xây dựng lòng tin và sự tin cậy của xã hội thông qua việc tuân thủ triệt để và thông qua tinh thần và việc thực thi tuân thủ pháp luật, đồng thời chúng tôi sẽ triển khai các hoạt động của công ty có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của xã hội.

1. Chính sách cơ bản

Tất cả các giám đốc điều hành và nhân viên của TOZEN Corporation sẽ thực hiện các hoạt động công bằng của công ty dựa trên việc tuân thủ luật pháp và các quy định cũng như các tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn, sau đó cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao cho khách hàng.

2. Quy tắc ứng xử của công ty

Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan, và hành động như sau với các tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn.

  1. Chúng tôi sẽ luôn hiện thực hóa việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao theo quan điểm của khách hàng.
  2. Chúng tôi sẽ tiến hành thương mại công bằng trên cơ sở tuân thủ luật pháp và các quy định.
  3. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin công ty chính xác cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan khác.
  4. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm ngặt các thông tin liên quan đến cá nhân và khách hàng và sẽ không làm bất cứ điều gì được coi là vi phạm quyền lợi.
  5. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền con người của mỗi nhân viên và sẽ cố gắng tạo ra một môi trường mà mỗi nhân viên có thể thể hiện tính chất cá nhân, năng lực và động lực của mình theo sáng kiến ​​của công ty chúng tôi.
  6. Chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề môi trường gần đây một cách nghiêm túc và tích cực làm việc để bảo vệ và bảo tồn môi trường.
  7. Chúng tôi cam kết đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh trên tinh thần chung sống và chia sẻ thịnh vượng với xã hội, với khách hàng và các bên liên quan.
  8. Chúng tôi sẽ không ngừng thách thức các thế lực chống đối xã hội với thái độ kiên quyết.
  9. Chúng tôi sẽ quản lý và vận hành hợp lý các tài sản khác nhau của công ty chúng tôi phù hợp với luật pháp và các quy định của công ty chúng tôi.

3. Hệ thống khuyến khích tuân thủ

Chúng tôi đã thành lập Ủy ban Tuân thủ và sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của công ty, để đảm bảo rằng toàn bộ công ty của chúng tôi cam kết tuân thủ theo định hướng quản lý.

4. Hệ thống báo cáo nội bộ

Chúng tôi đã thiết lập hai kênh, một kênh tham vấn và một kênh tư vấn pháp lý bên ngoài để phát hiện ở giai đoạn sớm và có biện pháp phòng ngừa trước các hành vi vi phạm pháp luật và tuân thủ có thể xảy ra.

(Contact)

Contact Person
Mr. Phong
Deputy General Director
TOZEN CORPORATION VIETNAM CO.,LTD.
Road Nguyen Thien Thuat, Nhan Hoa, My Hao, Hung Yen, Vietnam
[Phone] +84-221-375-1919
[Email address] phong@tozen.com

QUẢN TRỊ CÔNG TY