Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Theo quan điểm mở rộng việc sử dụng thông tin cá nhân khi xã hội truyền thông thông tin tiên tiến phát triển, Tập đoàn TOZEN sẽ nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích của các cá nhân, xem xét khả năng sử dụng thông tin cá nhân.

Tập đoàn TOZEN sẽ tuân thủ các luật và pháp lệnh liên quan đến Đạo luật Bảo vệ Thông tin cá nhân, cũng như nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên tinh thần của Đạo luật.

Tập đoàn TOZEN sẽ xây dựng các quy định nội bộ liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân và nỗ lực thực hiện việc bảo vệ thông tin cá nhân một cách phù hợp thông qua thông báo cho nhân viên tuân thủ theo các luật và pháp lệnh khác nhau, cũng như tiến hành các hoạt động đào tạo và giáo dục. Hơn nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực để liên tục sửa đổi và cải thiện các chính sách và quy định nội bộ này.

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Khi thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng nó trong phạm vi của các mục đích sau.

【Mục đích sử dụng thông tin cá nhân】

  1. Giới thiệu và bán các sản phẩm của chúng tôi bao gồm đa dạng các khớp nối và hệ thống chống rung giảm chấn do chúng tôi sản xuất và kinh doanh, cũng như ký kết và thỏa thuận quản lý
  2. Giới thiệu, cung cấp, bán và quản lý các sản phẩm, công nghệ và bí quyết khác với điều (1) trên
  3. Giới thiệu, cung cấp và quản lý các dịch vụ được cung cấp hoặc có liên quan đến các điều (1) và (2) trên
  4. Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ, v.v mà các công ty trong Tập đoàn TOZEN và các công ty liên kết, v.v cung cấp
  5. Trả lời các thắc mắc và yêu cầu, v.v.

2. Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngoại trừ các trường hợp dưới đây.

Khi có sự đồng ý của cá nhân có liên quan

  • Khi, dựa trên yêu cầu của cá nhân có liên quan, chúng tôi đã xác định rằng nó phù hợp với các công ty liên kết của chúng tôi, v.v để trả lời / phản hồi cho các thắc mắc
  • Khi cần tiết lộ thông tin cho các nhà thầu phụ và / hoặc các công ty đối tác mà trước đây chúng tôi đã ký kết thỏa thuận bảo mật nhằm mục đích thu thập thông tin được nêu rõ cho cá nhân có liên quan
  • Khi cần tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức tài chính và các tổ chức khác để bán sản phẩm, v.v.
  • Khi việc tiết lộ cho bên thứ ba được cho phép dựa trên luật pháp và pháp lệnh, hoặc chính sách và hướng dẫn, v.v.
  • Hơn nữa, khi chúng tôi cung cấp hoặc ủy thác xử lý thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ xem xét lựa chọn mục tiêu của việc cung cấp hoặc ủy thác, cũng như thực hiện các giám sát cần thiết, v.v. để đảm bảo các biện pháp bảo vệ an toàn và phù hợp được thực hiện theo cách tương tự như được xử lý bởi TOZEN.

3.Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân một cách phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và an toàn chống lại các truy cập không phù hợp cũng như sự mất mát, phá hủy, làm sai lệch, rò rỉ, v.v thông tin cá nhân.
Hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành đào tạo nội bộ về bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân phù hợp.

4. Thắc mắc về thông tin cá nhân

Nếu một cá nhân muốn tham khảo / sửa / xóa thông tin cá nhân của họ, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu kịp thời dựa trên các quy trình định sẵn của chúng tôi.

5. Tuân thủ và sửa đổi theo pháp luật và các quy định

Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các quy định áp dụng cho việc xử lý thông tin cá nhân, và sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện các sáng kiến ​​để bảo vệ thông tin cá nhân.

6. Liên hệ

Nếu có bất kỳ ý kiến và câu hỏi nào về chính sách và việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

(Contact)

Contact Person
Mr. Phong Deputy General Director
TOZEN CORPORATION VIETNAM CO.,LTD.
Road Nguyen Thien Thuat, Nhan Hoa, My Hao, Hung Yen, Vietnam
[Phone] +84-221-375-1919
[Email address] phong@tozen.com

QUẢN TRỊ CÔNG TY