Các chính sách cơ bản chống lại các lực lượng chống đối xã hội

Các chính sách cơ bản chống lại các lực lượng chống đối xã hội

Tập đoàn TOZEN đã thiết lập các chính sách cơ bản sau đây để chống lại các lực lượng chống đối xã hội và cố gắng thực hiện nghiêm ngặt các chính sách này trong toàn công ty.

  1. Chúng tôi từ chối bất kỳ mối quan hệ nào với các lực lượng chống đối xã hội, bao gồm cả các mối quan hệ thương mại.
  2. Chúng tôi sẽ kiên quyết từ chối mọi yêu cầu vô lý của các thế lực chống đối xã hội.
  3. Chúng tôi sẽ xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hiện có với các tổ chức chuyên nghiệp bên ngoài như cảnh sát, Trung tâm quốc gia về Xóa bỏ Các lực lượng chống đối xã hội, và các luật sư.
  4. Chúng tôi sẽ sử dụng cả tòa án dân sự và hình sự để đáp trả các yêu cầu vô lý của các lực lượng chống đối xã hội.
  5. Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp tiền hoặc ủng hộ cho các lực lượng chống đối xã hội, cũng như không thực hiện các thỏa thuận bí mật với họ.

Ngày 01 tháng 04 năm 2017
Tập đoàn TOZEN

QUẢN TRỊ CÔNG TY